6.เงินบำรุงโครงการทันตฯ (SUB2)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
52 SUB2-66-001 003 โครงการพัฒนาระบบบริการทันตกรรม สสจ.ศก. ปีงบประมาณ 2566 2,440,000.00 2,440,000.00 1,568,550.79 0.00 1,568,550.79 64.28 64.28 871,449.21 871,449.21
53 SUB2-66-002 004 โครงการปรับปรุงอาคารทันตกรรม สสจ.ศก. ปีงบประมาณ 2566 480,000.00 480,000.00 230,000.00 0.00 230,000.00 47.92 47.92 250,000.00 250,000.00
54 SUB2-66-003 011 โครงการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก 33,000.00 33,000.00 0.00 33,000.00 33,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
55 SUB2-66-004 013 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบงานทันตสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 25,600.00 25,600.00 4,340.00 14,420.00 18,760.00 73.28 73.28 6,840.00 6,840.00
68 SUB2-66-005 057 โครงการก่อนสร้างที่พักมูลฝอยติดเชื้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
208 SUB2-66-006 ค่าจ้างพิมพ์เอกสารทางการเงิน 30,000.00 30,000.00 16,100.00 0.00 16,100.00 53.67 53.67 13,900.00 13,900.00
238 SUB2-66-007 ค่าไฟฟ้า สสจ.ศก. (ธค 65 - กพ 66) 447,933.42 447,933.42 447,933.42 0.00 447,933.42 100.00 100.00 0.00 0.00
262 SUB2-66-008 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 120,000.00 120,000.00 14,023.90 8,200.00 22,223.90 18.52 18.52 97,776.10 97,776.10
263 SUB2-66-009 โครงการปรับพื้นที่ใช้งานอาคารทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00
289 SUB2-66-010 ครุภัณฑ์อื่นๆ 20,432.00 20,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,432.00 20,432.00
   รวม4,041,9654,041,9652,325,948.1155,620.002,381,568.1158.9258.921,660,397.311,660,397.31
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก