4.เงินอุดหนุน

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
44 Non UC5- 66-001 078 โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิในประชาชน นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ธุรกันดารตามพระราชดำริฯ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2566 99,000.00 99,000.00 48,780.00 49,730.00 98,510.00 99.51 99.51 490.00 490.00
254 Non UC5- 66-002 โครงการปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดี จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2566 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม149,000149,00098,780.0049,730.00148,510.0099.6799.67490.00490.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก