3.งบเบิกแทนกรม กอง

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
41 Non UC4 - 66-001 034 โครงการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 9 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
42 Non UC4 - 66-002 060 โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
43 Non UC2 - 66-001 088 โครงการประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่ดี 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
255 Non UC3-66-001 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดศรีส 50,000.00 50,000.00 3,400.00 46,600.00 50,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
280 Non UC6-66-001 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการใช้งาน Dashboard smart 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม125,000125,0008,400.00116,600.00125,000.00100.00100.000.000.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก