23. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ศรีรัตนะ (SUB 3.8)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
265 SUB3.8-66-001 ค่าจ้างนักเรียนทุน จำนวน 6 คน 1,357,509.60 1,357,509.60 1,357,509.60 0.00 1,357,509.60 100.00 100.00 0.00 0.00
266 SUB3.8-66-002 โครงการประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับจังหวัดศรีส 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00
   รวม1,457,5101,457,5101,357,509.600.001,357,509.6093.1493.14100,000.00100,000.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก