22.เงินบำรุง เขต 10 (SUB4)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
258 SUB4-66-001 โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี"สำหรับแพทย์ ของเขตสุขภาพ 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม60,00060,0000.0060,000.0060,000.00100.00100.000.000.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก