21. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.วังหิน (SUB 3.7)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
233 SUB3.7-66-001 ค่าจ้างพนักงานกระทรวง จำนวน 8 คน 1,366,328.00 1,366,328.00 1,366,328.00 0.00 1,366,328.00 100.00 100.00 0.00 0.00
234 SUB3.7-66-002 ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน 161,987.33 161,987.33 161,987.33 0.00 161,987.33 100.00 100.00 0.00 0.00
235 SUB3.7-66-003 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและดุลยภาพชีวิตบุคลากร สสจ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 110,500.00 110,500.00 110,500.00 0.00 110,500.00 100.00 100.00 0.00 0.00
236 SUB3.7-66-004 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ทางการบริหาร สสจ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 85,000.00 85,000.00 15,300.00 64,000.00 79,300.00 93.29 93.29 5,700.00 5,700.00
237 SUB3.7-66-005 โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 350,000.00 350,000.00 0.00 173,000.00 173,000.00 49.43 49.43 177,000.00 177,000.00
   รวม2,073,8152,073,8151,654,115.33237,000.001,891,115.3391.1991.19182,700.00182,700.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก