20. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.บึงบูรพ์ (SUB 3.6)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
215 SUB3.6-66-001 โครงการเช่าระบบประชุมทางไกล video conference 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
216 SUB3.6-66-002 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการดำเนินงานภายใน สสจ.ศรีสะเกษ 290,000.00 290,000.00 77,780.00 0.00 77,780.00 26.82 26.82 212,220.00 212,220.00
217 SUB3.6-66-003 โครงการพัฒนาโปรแกรม HIM Pro 187,900.00 187,900.00 34,500.00 27,900.00 62,400.00 33.21 33.21 125,500.00 125,500.00
227 SUB3.6-66-004 โครงการเช่าเครื่องพิมพ์/ถ่ายเอกสาร/สแกนระบบดิจิทัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 233,600.00 233,600.00 202,937.50 0.00 202,937.50 86.87 86.87 30,662.50 30,662.50
264 SUB3.6-66-005 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรและบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 680,000.00 680,000.00 183,675.00 496,325.00 680,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม1,406,5001,406,500513,892.50524,225.001,038,117.5073.8173.81368,382.50368,382.50
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก