2.งบวัตถุประสงค์เฉพาะ

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
25 Non UC1.1 - 66-001 015 ค่าสาธารณูปโภค (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)สธ 0206.03/ว375 1,510,950.00 1,510,950.00 1,510,950.00 0.00 1,510,950.00 100.00 100.00 0.00 0.00
26 Non UC1.1 - 66-002 016 โครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 1,489,659.78 1,489,659.78 1,297,009.78 180,050.00 1,477,059.78 99.15 99.15 12,600.00 12,600.00
27 Non UC1.1 - 66-003 017 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการใช้งาน Dashboard smart อสม. ปีงบประมาณ 2566 17,000.00 17,000.00 0.00 17,000.00 17,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
28 Non UC1.1 - 66-004 018 โครงการพัฒนาศักยภาพ"อสม. ดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566" 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
29 Non UC1.1 - 66-005 025 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 189,600.00 189,600.00 36,000.00 153,600.00 189,600.00 100.00 100.00 0.00 0.00
30 Non UC1.1 - 66-006 026 โครงการสนับสนุนและพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิที่ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ 2566 819,000.00 819,000.00 136,800.00 682,200.00 819,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
31 Non UC1.1 - 66-007 040 ค่าตอบแทนงานนิติเวช 376,000.00 376,000.00 376,000.00 0.00 376,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
32 Non UC1.1 - 66-008 042 โครงการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 5,397,056.00 5,397,056.00 1,651,756.00 3,745,300.00 5,397,056.00 100.00 100.00 0.00 0.00
33 Non UC1.1 - 66-009 053 โครงการสนับสนุนการชับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 214,500.00 214,500.00 54,975.00 159,525.00 214,500.00 100.00 100.00 0.00 0.00
34 Non UC1.1 - 66-010 055 โครงการบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 355,851.00 355,851.00 153,211.00 202,640.00 355,851.00 100.00 100.00 0.00 0.00
35 Non UC1.1 - 66-011 058 โครงการพัฒนาสาธารณสุขชายแดน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 170,000.00 170,000.00 61,160.00 108,840.00 170,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
36 Non UC1.1 - 66-012 059 โครงการสร้างเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 244,100.00 244,100.00 117,748.00 126,352.00 244,100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
37 Non UC1.1 - 66-013 077 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง จ.ศรีสะเกษ ปี 2566 (งบบูรณาการภาค) 670,000.00 670,000.00 198,500.00 455,500.00 654,000.00 97.61 97.61 16,000.00 16,000.00
38 Non UC1.1 - 66-014 086 โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
39 Non UC1.1 - 66-015 089 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 38,400.00 38,400.00 14,400.00 24,000.00 38,400.00 100.00 100.00 0.00 0.00
40 Non UC1.1 - 66-016 096 โครงการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 108,000.00 108,000.00 19,770.00 88,230.00 108,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
185 Non UC1.1 - 66-017 โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 34,000.00 34,000.00 28,605.00 5,395.00 34,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
210 Non UC1.1 - 66-018 โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2566 21,050.00 21,050.00 4,000.00 17,050.00 21,050.00 100.00 100.00 0.00 0.00
229 Non UC1.1 - 66-019 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ 16,700.00 16,700.00 7,000.00 9,700.00 16,700.00 100.00 100.00 0.00 0.00
230 Non UC1.1 - 66-020 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 70,100.00 70,100.00 0.00 70,100.00 70,100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
257 Non UC1-66-035 โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ 90,528.00 90,528.00 90,528.00 0.00 90,528.00 100.00 100.00 0.00 0.00
261 Non UC1.1 - 66-021 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการจัดบริการสุขภาพคลินิกบริการผู้สูงอายุ ส่งเสริมป้องกันมะเร็งต 87,100.00 87,100.00 0.00 87,100.00 87,100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
275 Non UC1.1 - 66-022 โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และอาการชาเท้าด้วยศาสตร์การแพทยฺแผนไทยในชุมชน (รพ.เบญจลักษ์ โครงกา 39,000.00 39,000.00 0.00 39,000.00 39,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
279 Non UC1.1 - 66-023 โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบระยะยาว มินิธัญญารักษ์ จังหวัดศรีสะเ 3,298,000.00 3,298,000.00 2,023,700.00 1,274,300.00 3,298,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
282 Non UC1.1 - 66-024 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการต้นกล้าพัฒนาระบบคุณภาพ รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 43,800.00 43,800.00 0.00 43,800.00 43,800.00 100.00 100.00 0.00 0.00
284 Non UC1.1 - 66-025 โครงการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมปฐมภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ 12,241.00 12,241.00 0.00 12,241.00 12,241.00 100.00 100.00 0.00 0.00
286 Non UC1.1 - 66-026 ค่าสาธารณูปโภค 158,248.33 158,248.33 158,248.33 0.00 158,248.33 100.00 100.00 0.00 0.00
288 Non UC1.1 - 66-027 ค่าวัสดุในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ 94,141.89 94,141.89 94,141.89 0.00 94,141.89 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม15,603,02615,603,0268,034,503.007,539,923.0015,574,426.0099.8299.8228,600.0028,600.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก