18. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.อุทุมพรพิสัย (SUB 3.4)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
69 SUB3.4-66-001 094 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2566 71,800.00 71,800.00 17,235.00 43,800.00 61,035.00 85.01 85.01 10,765.00 10,765.00
70 SUB3.4-66-002 095 โครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2566 499,996.00 499,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499,996.00 499,996.00
   รวม571,796571,79617,235.0043,800.0061,035.0010.6710.67510,761.00510,761.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก