8. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ห้วยทับทัน (SUB 3.2)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
56 SUB3.2-66-001 005 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566 23,540.00 23,540.00 15,000.00 6,880.00 21,880.00 92.95 92.95 1,660.00 1,660.00
60 SUB3.2-66-002 044 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 175,420.00 175,420.00 174,640.00 0.00 174,640.00 99.56 99.56 780.00 780.00
61 SUB3.2-66-003 045 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 80,012.00 80,012.00 80,344.00 0.00 80,344.00 100.41 100.41 -332.00 -332.00
62 SUB3.2-66-004 046 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 360,294.00 360,294.00 360,294.00 0.00 360,294.00 100.00 100.00 0.00 0.00
63 SUB3.2-66-005 047 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ 445,555.00 445,555.00 442,546.50 0.00 442,546.50 99.32 99.32 3,008.50 3,008.50
64 SUB3.2-66-006 048 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในจังหวัด/ต่างจังหวัด 105,225.00 105,225.00 91,593.00 13,632.00 105,225.00 100.00 100.00 0.00 0.00
65 SUB3.2-66-007 049 ค่าวัสดุในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 82,112.00 82,112.00 79,733.98 0.00 79,733.98 97.10 97.10 2,378.02 2,378.02
66 SUB3.2-66-008 050 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 36,632.00 36,632.00 36,040.00 0.00 36,040.00 98.38 98.38 592.00 592.00
67 SUB3.2-66-009 051 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 214,750.00 214,750.00 214,750.00 0.00 214,750.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม1,523,5401,523,5401,494,941.4820,512.001,515,453.4899.4799.478,086.528,086.52
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก