14.อื่นๆ (มูลนิธิ พอ.สว.)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
90 ETC-66-001 001 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ปีงบประมาณ 2566 (มูลนิธิ พอ.สว.) 103,200.00 103,200.00 103,200.00 0.00 103,200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม103,200103,200103,200.000.00103,200.00100.00100.000.000.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก