12.อื่นๆ (PPA)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
91 ETC-66-002 014 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพระยะยาวด้านสาธารณสุข Long Term Care ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (PPA) 102,700.00 102,700.00 102,600.00 0.00 102,600.00 99.90 99.90 100.00 100.00
92 ETC-66-003 019 โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 (PPA) 93,120.00 93,120.00 69,760.00 0.00 69,760.00 74.91 74.91 23,360.00 23,360.00
94 ETC-66-005 032 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ (PPA) 57,000.00 57,000.00 15,690.00 0.00 15,690.00 27.53 27.53 41,310.00 41,310.00
95 ETC-66-006 033 โครงการศรีสะเกษฟันดีทุกช่วงวัย (PPA) 92,100.00 92,100.00 16,050.00 0.00 16,050.00 17.43 17.43 76,050.00 76,050.00
96 ETC-66-007 041 โครงการชะลอ ชรา ชีวายืนยาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 99,800.00 99,800.00 99,800.00 0.00 99,800.00 100.00 100.00 0.00 0.00
97 ETC-66-008 052 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 (PPA) 33,600.00 33,600.00 33,600.00 0.00 33,600.00 100.00 100.00 0.00 0.00
98 ETC-66-009 054 โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร มีทักษะชีวิต รู้ทักษะการปฏิเสธ เพื่ออนาคตที่ดี และมั่นคง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 (PPA) 34,650.00 34,650.00 34,650.00 0.00 34,650.00 100.00 100.00 0.00 0.00
99 ETC-66-010 085 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กอย่างสร้างสรรค์ (PPA) 61,000.00 61,000.00 20,613.48 0.00 20,613.48 33.79 33.79 40,386.52 40,386.52
187 ETC-66-011 โครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการปัญหาโภชนาการในวัยเรียน (Smart Kids Coacher) สำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปร 32,500.00 32,500.00 32,500.00 0.00 32,500.00 100.00 100.00 0.00 0.00
193 ETC-66-012 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions : EF) สำหรับเด็กปฐมศึกษา (ต้นแบบ) 396,320.00 396,320.00 230,400.00 0.00 230,400.00 58.13 58.13 165,920.00 165,920.00
213 ETC-66-013 โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ โดยพลังภาคีเครือข่าย และสร้างพันธมิตร ฯ (PPA) 36,600.00 36,600.00 35,096.00 0.00 35,096.00 95.89 95.89 1,504.00 1,504.00
232 ETC-66-015 โครงการพัฒนาระบบการดูแลเฝ้าระวังวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าในกลุ่มอายุ 13-15 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 518,857.00 518,857.00 403,263.00 0.00 403,263.00 77.72 77.72 115,594.00 115,594.00
267 ETC-66-017 โครงการส่งเสริมและมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย แก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจาง มีพัฒนาการสมวัย อารมณ์ดี 988,850.00 988,850.00 525,190.00 0.00 525,190.00 53.11 53.11 463,660.00 463,660.00
268 ETC-66-018 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กอายุ 3-5 ปี และผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ 318,720.00 318,720.00 64,200.00 0.00 64,200.00 20.14 20.14 254,520.00 254,520.00
269 ETC-66-019 โครงการส่งเสริมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ในกลุ่มวัยทำงาน 418,600.00 418,600.00 334,880.00 0.00 334,880.00 80.00 80.00 83,720.00 83,720.00
272 ETC-66-020 โครงการเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและพลัดตกหกล้อม แบบครบวงจร สสจ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 540,600.00 540,600.00 393,000.00 0.00 393,000.00 72.70 72.70 147,600.00 147,600.00
   รวม3,825,0173,825,0172,411,292.480.002,411,292.4863.0463.041,413,724.521,413,724.52
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก