16.อื่นๆ (นอกเหนือจากที่ระบุ)

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
205 ETC-66-004 โครงการจังหวัดศรีสะเกษผู้บริโภคปลอดภัย เศรษฐกิจสุขภาพก้าวไกล มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพก้าวหน้า พัฒนาสู่ 500,000.00 500,000.00 368,600.00 46,200.00 414,800.00 82.96 82.96 85,200.00 85,200.00
231 ETC-66-014 โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อำเภอชายแดนคู่ขนาน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 256 26,800.00 26,800.00 5,100.00 21,700.00 26,800.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม526,800526,800373,700.0067,900.00441,600.0083.8383.8385,200.0085,200.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก