1.งบ Non UC พื้นฐาน

ลำดับ รหัสโครงการ เลขที่โครงการแผนงานโครงการ งบทั้งหมด(บาท) จัดสรร(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ลูกหนี้(บาท) รวมเบิกจ่่าย %รวมเบิกจ่าย
เที่ยบจัดสรร
%เบิกจ่าย
เที่ยบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เที่ยบจัดสรร
คงเหลือ
เที่ยบงบทั้งหมด
1 Non UC1 - 66-001 020 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (35520 เพิ่ม 44320) 79,840.00 79,840.00 39,520.00 40,320.00 79,840.00 100.00 100.00 0.00 0.00
2 Non UC1 - 66-002 022 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 45,330.00 45,330.00 15,490.00 29,840.00 45,330.00 100.00 100.00 0.00 0.00
3 Non UC1 - 66-003 023 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วยระบบmembership ปี 66 33,500.00 33,500.00 32,600.00 900.00 33,500.00 100.00 100.00 0.00 0.00
4 Non UC1 - 66-004 024 งบดำเนินงานพื้นฐาน สสอ. 660,000 บาท) แห่งละ 30,000 บาท 659,918.81 659,918.81 659,918.81 0.00 659,918.81 100.00 100.00 0.00 0.00
5 Non UC1 - 66-005 029 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (24,700 คืน 9800) 14,900.00 14,900.00 0.00 14,900.00 14,900.00 100.00 100.00 0.00 0.00
6 Non UC1 - 66-006 030 โครงการคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566 15,790.00 15,790.00 1,600.00 14,190.00 15,790.00 100.00 100.00 0.00 0.00
7 Non UC1 - 66-007 035 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Non UC1 - 66-008 036 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศโรงพยาบาล HAIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Non UC1 - 66-009 056 โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในสถานที่จำหน่ายอาหารจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 63,600.00 63,600.00 51,200.00 12,400.00 63,600.00 100.00 100.00 0.00 0.00
10 Non UC1 - 66-010 062 โครงการพัฒนาระบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2566 10,500.00 10,500.00 2,400.00 8,100.00 10,500.00 100.00 100.00 0.00 0.00
11 Non UC1 - 66-011 063 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Non UC1 - 66-012 064 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 13,160.00 13,160.00 7,560.00 5,600.00 13,160.00 100.00 100.00 0.00 0.00
13 Non UC1 - 66-013 079 โครงการควบคุมป้องกันวัณโรค จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2566 24,800.00 24,800.00 0.00 24,800.00 24,800.00 100.00 100.00 0.00 0.00
14 Non UC1 - 66-014 080 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.ศรีสะเกษ ปี 2566 27,200.00 27,200.00 0.00 27,200.00 27,200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
15 Non UC1 - 66-015 081 โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จ.ศรีสะเกษ ปี 2566 17,600.00 17,600.00 0.00 17,600.00 17,600.00 100.00 100.00 0.00 0.00
16 Non UC1 - 66-016 082 โครงการพัฒนาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับโรคและภัยสุขภาพ จังหวัด ศรีสะเกษ ประจำปี 2566 30,200.00 30,200.00 0.00 30,200.00 30,200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
17 Non UC1 - 66-017 083 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกทีม CDCU ในการปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค และตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านโรคติดต่อและภัยสุขภาพ มีประสิทธิภาพ 71,540.00 71,540.00 52,140.00 19,400.00 71,540.00 100.00 100.00 0.00 0.00
18 Non UC1 - 66-018 084 โครงการนิเทศติดตามกำกับการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมโรคและการประเมินมาตรฐานฯ 30,886.00 30,886.00 30,886.00 0.00 30,886.00 100.00 100.00 0.00 0.00
19 Non UC1 - 66-019 087 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัดศรีสะเกษ 51,694.00 51,694.00 12,346.00 39,348.00 51,694.00 100.00 100.00 0.00 0.00
20 Non UC1 - 66-020 090 โครงการพัฒนาระบบสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13,440.00 13,440.00 240.00 13,200.00 13,440.00 100.00 100.00 0.00 0.00
21 Non UC1 - 66-021 091 โครงการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น 5,550.00 5,550.00 5,550.00 0.00 5,550.00 100.00 100.00 0.00 0.00
22 Non UC1 - 66-022 092 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ปีงบประมาณ 2566 9,600.00 9,600.00 8,100.00 1,500.00 9,600.00 100.00 100.00 0.00 0.00
23 Non UC1 - 66-023 093 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดพุง ลดโรค (DPAC) จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2566 42,800.00 42,800.00 0.00 42,800.00 42,800.00 100.00 100.00 0.00 0.00
24 Non UC1 - 66-024 097 โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยแก่สามเณร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 12,880.00 12,880.00 2,280.00 10,600.00 12,880.00 100.00 100.00 0.00 0.00
184 Non UC1 - 66-025 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ ประจำปีงบประมา 20,300.00 20,300.00 2,000.00 18,300.00 20,300.00 100.00 100.00 0.00 0.00
188 Non UC1 - 66-026 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและดุลยภาพชีวิตบุคลากร สสจ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 593,090.00 593,090.00 148,500.00 444,590.00 593,090.00 100.00 100.00 0.00 0.00
189 Non UC1 - 66-027 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงาน/คณะกรรมการและผู้ที่จะประเมินผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 30,000.00 30,000.00 900.00 29,100.00 30,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
190 Non UC1 - 66-028 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนากำลังคน ระดับจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 25 4,290.00 4,290.00 4,290.00 0.00 4,290.00 100.00 100.00 0.00 0.00
192 Non UC1 - 66-030 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส. 4,440.00 4,440.00 0.00 4,440.00 4,440.00 100.00 100.00 0.00 0.00
206 Non UC1 - 66-031 โครงการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 47,150.00 47,150.00 44,150.00 3,000.00 47,150.00 100.00 100.00 0.00 0.00
207 Non UC1 - 66-032 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลมารดาและทารกจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 19,470.00 19,470.00 19,470.00 0.00 19,470.00 100.00 100.00 0.00 0.00
209 Non UC1 - 66-033 โครงการประชาสัมพันธ์การสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ จังหวัดศณีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 106,040.00 106,040.00 106,040.00 0.00 106,040.00 100.00 100.00 0.00 0.00
214 Non UC1 - 66-034 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น (YFHS) และอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ 5,294.00 5,294.00 5,294.00 0.00 5,294.00 100.00 100.00 0.00 0.00
259 Non UC1 - 66-036 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพและดุลยภาพชีวิตบุคลากร สสจ.ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2566 หลักสู 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 100.00 100.00 0.00 0.00
260 Non UC1 - 66-037 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ระดับเขตสุขภาพ (19920 คืน 11030) 8,890.00 8,890.00 0.00 8,890.00 8,890.00 100.00 100.00 0.00 0.00
274 Non UC1 - 66-038 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assess 16,200.00 16,200.00 0.00 16,200.00 16,200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
276 Non UC1 - 66-039 โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 82,340.00 82,340.00 0.00 82,340.00 82,340.00 100.00 100.00 0.00 0.00
277 Non UC1 - 66-040 โครงการพัฒนาการดำเนินงาน IMC 14,200.00 14,200.00 0.00 14,200.00 14,200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
278 Non UC1 - 66-041 โครงการพัฒนาคุณภาพบัญชีหน่วยบริการในสังกัด สสจ.ศก. 16,800.00 16,800.00 0.00 16,800.00 16,800.00 100.00 100.00 0.00 0.00
285 Non UC1 - 66-042 ค่าสาธารณูปโภค 150,872.34 150,872.34 150,872.34 0.00 150,872.34 100.00 100.00 0.00 0.00
287 Non UC1 - 66-043 ค่าวัสดุในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ 101,295.00 101,295.00 101,295.00 0.00 101,295.00 100.00 100.00 0.00 0.00
   รวม2,510,4002,510,4001,504,642.151,005,758.002,510,400.15100.00100.00-0.00-0.00
    งบทั้งหมดรวมจัดสรรเบิกจ่ายลูกหนี้รวมเบิกจ่าย%เบิกจ่าย
เทียบจัดสรร
%เบิกจาย
เทียบงบทั้งหมด
คงเหลือ
เทียบจัดสรร
คงเหลือ
เทียบงบทั้งหมด

 ย้อนกลับ

กลับหน้าหลัก