ที่ กลุ่มงาน เงินทั้งหมด ได้รับจัดสรร รวมเบิกจ่าย %เบิกจ่าย คงเหลือเทียบจัดสรร
1 คุ้มครองผู้บริโภคฯ 3,843,279.78 3,843,279.78 2,994,626.18 77.92 848,653.60
2 ทันตสาธารณสุข 4,020,361.00 4,020,361.00 2,022,415.69 50.30 1,997,945.31
3 ควบคุมโรคติดต่อ 2,325,270.00 2,325,270.00 2,071,889.93 89.10 253,380.07
4 ส่งเสริมสุขภาพ 2,879,784.00 2,879,784.00 2,037,253.48 70.74 842,530.52
5 พัฒนาคุณภาพฯ 234,620.00 234,620.00 234,620.00 100.00 0.00
6 ประกันสุขภาพ 276,340.00 276,340.00 168,890.00 61.12 107,450.00
7 สสม 1,437,980.00 1,437,980.00 1,437,980.00 100.00 0.00
8 บริหารทรัพยากรบุคคล 2,535,338.00 2,535,338.00 2,232,500.50 88.06 302,837.50
9 NCD 36,420,093.00 36,420,093.00 27,293,766.00 74.94 9,126,327.00
10 ศูนย์เทคโนโลยีฯ 793,500.00 793,500.00 409,667.50 51.63 383,832.50
11 การแพทย์แผนไทยฯ 388,610.00 388,610.00 293,460.00 75.52 95,150.00
12 พัฒนายุทธศาสตร์ฯ 2,203,768.81 2,203,768.81 1,792,043.81 81.32 411,725.00
13 บริหารทั่วไป 11,093,098.35 11,093,098.35 9,628,463.38 86.80 1,464,634.97
14 อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 464,451.00 464,451.00 464,451.00 100.00 0.00