ที่ หมวดงบประมาณ เงินทั้งหมด ได้รับจัดสรร
19. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ยางชุมน้อย (SUB 3.5) 1,311,830 1,311,830
24. เงินบำรุงเขตสุขภาพที่ 10 (SUB 4) 0 0
23. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ศรีรัตนะ (SUB 3.8) 1,457,510 1,457,510
22.เงินบำรุง เขต 10 (SUB4) 60,000 60,000
21. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.วังหิน (SUB 3.7) 2,073,815 2,073,815
20. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.บึงบูรพ์ (SUB 3.6) 1,406,500 1,406,500
1 1.งบ Non UC พื้นฐาน 2,510,400 2,510,400
2 2.งบวัตถุประสงค์เฉพาะ 15,603,026 15,603,026
3 3.งบเบิกแทนกรม กอง 125,000 125,000
4 4.เงินอุดหนุน 149,000 149,000
5 5.เงินบำรุง สสจ.ศก. (SUB1) 0 0
6 9.เงินบัญชีเฉพาะ (Extra) 28,467,374 28,467,374
6 6.เงินบำรุงโครงการทันตฯ (SUB2) 4,041,965 4,041,965
7 7.เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ปรางค์กู่ (SUB 3.1) 4,567,720 4,567,720
7 11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 0 0
7 10. งบสาธารณูปโภค 0 0
7 16.อื่นๆ (นอกเหนือจากที่ระบุ) 526,800 526,800
7 12.อื่นๆ (PPA) 3,825,017 3,825,017
7 13.อื่นๆ (งบพัฒนาจังหวัด) 0 0
7 14.อื่นๆ (มูลนิธิ พอ.สว.) 103,200 103,200
7 15.อื่นๆ (สสส.) 0 0
8 8. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ห้วยทับทัน (SUB 3.2) 1,523,540 1,523,540
9 17. เงินบำรุงต่างหน่วย 22 รพ. (SUB 3.3) 77,000 77,000
10 18. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.อุทุมพรพิสัย (SUB 3.4) 571,796 571,796