ที่ หมวดงบประมาณ เงินทั้งหมด ได้รับจัดสรร
19. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ยางชุมน้อย (SUB 3.5) 523,000 523,000
1 1.งบ Non UC พื้นฐาน 1,943,330 1,247,690
2 2.งบวัตถุประสงค์เฉพาะ 6,918,000 6,318,000
3 3.งบเบิกแทนกรม กอง 55,000 55,000
4 4.เงินอุดหนุน 49,500 49,500
5 5.เงินบำรุง สสจ.ศก. (SUB1) 646,500 646,500
6 6.เงินบำรุงโครงการทันตฯ (SUB2) 3,053,600 3,053,600
6 9.เงินบัญชีเฉพาะ (Extra) 27,982,374 27,982,374
7 11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 0 0
7 10. งบสาธารณูปโภค 0 0
7 16.อื่นๆ (นอกเหนือจากที่ระบุ) 850,800 850,800
7 12.อื่นๆ (PPA) 1,039,390 1,039,390
7 13.อื่นๆ (งบพัฒนาจังหวัด) 0 0
7 14.อื่นๆ (มูลนิธิ พอ.สว.) 103,200 103,200
7 15.อื่นๆ (สสส.) 0 0
7 7.เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ปรางค์กู่ (SUB 3.1) 1,980,480 1,980,480
8 8. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ห้วยทับทัน (SUB 3.2) 1,523,540 1,523,540
9 17. เงินบำรุงต่างหน่วย 22 รพ. (SUB 3.3) 77,000 77,000
10 18. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.อุทุมพรพิสัย (SUB 3.4) 571,796 571,796