ที่ หมวดงบประมาณ เงินทั้งหมด ได้รับจัดสรร
24. เงินบำรุงเขตสุขภาพที่ 10 (SUB 4) 0 0
23. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ศรีรัตนะ (SUB 3.8) 1,457,510 1,457,510
22.เงินบำรุง เขต 10 (SUB4) 60,000 60,000
21. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.วังหิน (SUB 3.7) 1,922,415 1,922,415
20. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.บึงบูรพ์ (SUB 3.6) 1,406,500 1,406,500
19. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ยางชุมน้อย (SUB 3.5) 1,248,830 1,248,830
1 1.งบ Non UC พื้นฐาน 2,510,400 2,510,400
2 2.งบวัตถุประสงค์เฉพาะ 15,713,092 15,713,092
3 3.งบเบิกแทนกรม กอง 125,000 125,000
4 4.เงินอุดหนุน 148,510 148,510
5 5.เงินบำรุง สสจ.ศก. (SUB1) 0 0
6 6.เงินบำรุงโครงการทันตฯ (SUB2) 4,041,965 4,041,965
6 9.เงินบัญชีเฉพาะ (Extra) 28,467,374 28,467,374
7 13.อื่นๆ (งบพัฒนาจังหวัด) 0 0
7 14.อื่นๆ (มูลนิธิ พอ.สว.) 103,200 103,200
7 15.อื่นๆ (สสส.) 0 0
7 7.เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ปรางค์กู่ (SUB 3.1) 4,831,840 4,831,840
7 11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 0 0
7 10. งบสาธารณูปโภค 0 0
7 16.อื่นๆ (นอกเหนือจากที่ระบุ) 526,800 526,800
7 12.อื่นๆ (PPA) 3,825,017 3,825,017
8 8. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.ห้วยทับทัน (SUB 3.2) 1,523,208 1,523,208
9 17. เงินบำรุงต่างหน่วย 22 รพ. (SUB 3.3) 77,000 77,000
10 18. เงินบำรุงต่างหน่วย รพ.อุทุมพรพิสัย (SUB 3.4) 571,796 571,796