ที่ หมวดงบประมาณ เงินทั้งหมด ได้รับจัดสรร
Non UC1.1-016 โครงการศูนย์พึ่งได้ 250,300 250,300
NON-UC6-001โครงการพัฒนาระบบการป้องกันแลควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง 1,455,375 1,455,375
NoN-UC1.1-005 โครงการสร้างเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 165,000 165,000
Non UC1-015 งบดำเนินงานพื้นฐาน สสอ. 3,520,000 3,520,000 3,520,000
Non UC1.1-013 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 440,000 440,000
NoN-UC1.1-001 โครงการยาเสพติด 1,768,000 1,768,000
1 1.งบ Non UC พื้นฐาน 10,533,500 7,703,500
2 2.งบวัตถุประสงค์เฉพาะ 20,137,090 13,152,670
3 3.งบเบิกแทนกรม กอง 84,700 84,700
4 4.เงินอุดหนุน 614,000 614,000
5 5.เงินบำรุง สสจ.ศก. 16,418,162 16,418,162
6 6.เงินโอนเข้าบัญชีเฉพาะ 24,189,484 24,189,484
7 7.งบอื่นๆ 102,440,606 102,393,206