ที่ หมวดงบประมาณ เงินทั้งหมด ได้รับจัดสรร
1 1.งบ Non UC พื้นฐาน 10,533,500 4,761,700
2 2.งบวัตถุประสงค์เฉพาะ 18,496,100 7,622,100
3 3.งบเบิกแทนกรม กอง 517,200 81,700
4 4.เงินอุดหนุน 426,000 426,000
5 5.เงินบำรุง สสจ.ศก. 13,541,328 13,041,328
6 6.เงินโอนเข้าบัญชีเฉพาะ 23,161,748 23,516,253
7 7.งบอื่นๆ 55,063,858 55,063,858
8 1(1).งบดำเนินงานพื้นฐาน สสอ. 3,520,000 (1,760,000) 3,520,000 1,760,000
9 NoN-UC1.1-001 โครงการยาเสพติด 1,768,000 1,768,000
10 Non UC1.1-013 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 220,000 220,000