ที่ หมวดงบประมาณ เงินทั้งหมด ได้รับจัดสรร
Non UC1.1-016 โครงการศูนย์พึ่งได้ 250,300 250,300
NON-UC6-001โครงการพัฒนาระบบการป้องกันแลควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง 1,455,375 1,455,375
NoN-UC1.1-005 โครงการสร้างเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 325,200 325,200
NON-UC1.1-014 โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 1,545,000 1,545,000
ETC-64-002 พชอ สนับสนุนจาก สสส 1,320,000 1,320,000
Non UC1-015 งบดำเนินงานพื้นฐาน สสอ. 3,520,000 3,520,000 3,520,000
Non UC1.1-013 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 440,000 440,000
NoN-UC1.1-001 โครงการยาเสพติด 5,768,000 5,768,000
1 1.งบ Non UC พื้นฐาน 10,421,100 10,421,100
2 2.งบวัตถุประสงค์เฉพาะ 18,355,670 18,355,670
3 3.งบเบิกแทนกรม กอง 84,700 84,700
4 4.เงินอุดหนุน 614,000 614,000
5 5.เงินบำรุง สสจ.ศก. 16,538,672 16,538,672
6 6.เงินโอนเข้าบัญชีเฉพาะ 24,189,484 24,189,484
7 7.งบอื่นๆ 269,728,870 269,681,470