การปรับรหัสมาตรฐาน

ทีม it จังหวัดได้ทำการปรับรหัสให้หน่วยบริการที่ใช้ JUBUNTU เรียบร้อยแล้ว และสามาราส่งข้อมูล 18 แฟ้ม (21 แฟ้ม) ได้ตามปกติ ส่วนหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้ JUBUNTU จะทำโปรแกรมเพื่อให้ปรับรหัสให้เป็นรหัสเดียวกันทั้งจังหวัดอีกครั้ง ส่วนหน่วยงานใดที่ต้องการรหัสยาเดิมให้ส่งรหัสยาที่ต้องการ ไปที่เมล์  tnt203ssk@yahoo.co.th เพื่อที่ทีมงานจะได้ปรับรหัสให้ต่อไป