ดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือประกอบการอบรมจัดทำพิกัดหลังคาเรือน

ดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือประกอบการอบรมจัดทำพิกัดหลังคาเรือน

1. โปรแกรม gisjhcis
2. คู่มือการใช้งาน gis ใน jhcis2
3. Video สอนการติดตั้ง
4. โปรแกรม  Appserv Webserver
5. โปรแกรม FireFox
6. โปรแกรม GHROME Web Browser