การส่งข้อมุล 18 แฟ้มโดยใช้ FileZilla FTP ในกรณีใช้ JAVA FTP ไม่ได้

ท่านที่ไม่สามารถส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ผ่านหน้าเว็บ 18 แฟ้ม ให้ท่านดาวน์โหลดโปรแกรม FileZilla ได้ที่เว็บ http://filezilla-project.org/download.php 

หรือดาวน์โหลดได้ ที่นี้ โดยวิธีการใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี้