ประกาศ สำคัญมาก ขอให้หน่วยบริการที่ยังส่งข้อมูลบริการ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 53 ไม่เรียบร้อย ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 กันยายน 2553 (โปรดอ่านรายละเอียด)

เนื่องจาก จะมีการใช้ข้อมูล OP Individual ปี 2553 ข้อมูลบริการ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 53
(1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 มิถุนายน 2553)

เพื่อใช้คำนวน

*** อัตราส่วนการใช้บริการ ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ เทียบกับ ที่โรงพยาบาลแม่ข่าย ***

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีศักยภาพ
ด้านศักยภาพบริการ (ที่มีการประเมินทั้งหมด 4 ด้าน)

ซึ่งเมื่อหน่วยบริการมีการพัฒนาศักยภาพบริการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว
สปสช. จะจัดสรรงบประมาณ On top payment เป็นงบเหมาจ่ายเพิ่มเติม
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลแม่ข่ายในการ
พัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายให้มีมาตรฐาน

ดังนั้น จึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง ทุกระดับ (รพ., สอ.,PCU) ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบการส่งข้อมูลของหน่วยบริการว่าส่งข้อมูลครบทั้ง 9 เดือน แล้วหรือไม่
2. ในกรณียังส่งไม่ครบ 9 เดือน
----2.1 ให้ส่งข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ยังไม่ได้ส่ง เข้ามาเพิ่ม *** ภายในวันที่ 15 กันยายน 2553 ***
----2.2 ข้อมูลบริการของปัจจุบัน ให้ส่งตามปกติ

3. กรณีหน่วยบริการส่งข้อมูล 9 เดือนแรกดังกล่าวครบไปแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลดังนี้

----3.1 ตรวจสอบว่ามีข้อมูลบริการสูงเกินจริงหรือไม่ โดยเฉพาะระดับ โรงพยาบาล ซึ่งข้อมูลจะ
นำมาใช้เป็นตัวหารในการคำนวน ถ้าสูงเกินจริงอาจทำให้ผลลัพท์ หรืออัตราส่วนการให้บริการต่ำกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด และหน่วยบริการอาจเสียสิทธิ์จากการจัดสรรเงิน On Top Payment ได้

----3.2 ถ้าพบข้อมูลสูงกว่าความเป็นจริง ให้หน่วยบริการแจ้งยกเลิกข้อมูลได้
โดยใช้ แบบฟอร์มขอยกเลิกข้อมูลในฐานของระบบ OP-PP Individul data จากเมนู ดาวน์โหลด
และส่ง Fax แบบฟอร์มดังกล่าว มาที่ 02-1439738 หรือ email ที่ chaiwat.d@nhso.go.th

สปสช. จะดำเนินการยกเลิกข้อมูล และแจ้งให้หน่วยบริการส่งข้อมูลที่ถูกต้องเข้าไปใหม่ได้(ถ้าหน่วยบริการ
ต้องการยกเลิกและส่งข้อมูลใหม่) แต่ทั้งนี้ หน่วยบริการต้องได้รับอนุญาตให้ส่งข้อมูลจาก สปสช. ก่อน
ถึงจะดำเนินการส่งข้อมูลได้ มิฉะนั้น ข้อมูลอาจซ้ำซ้อน

สรุปขั้นตอน

ตรวจสอบ > พบข้อมูลสูงเกินจริง > แจ้งยกเลิก > สปสช.ยกเลิกข้อมูล > แจ้งให้ส่งใหม่ > ส่งข้อมูล

แบบฟอร์มขอยกเลิกข้อมูล
http://op.nhso.go.th/opdownload/download/file/FM-20-003.pdf

ศึกษาเรื่อง On top Payment
http://op.nhso.go.th/opdownload/download/file/แนวทางงบ_on_top_14Oct09_.pdf