About Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 นายวีระวุธ เพ็งชัย 
   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
   หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
   Tel 0856332980,045616047
   email: uc_sisaket@hotmail.com

  

2. นายวราวุธ อสิพงษ์
    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
    โทรศัพท์ 0860346966
    email: neowara@hotmail.com

   

3. นายยุพราช พันแสน
    ตำแหน่ง นักวิชาการสาธาณสุขชำนาญการ
    โทรศัพท์ 0812661513
    email: yuparat_ouy@hotmail.com

   

4. นายวีระชัย พุทธิชน
    ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์