ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมการให้รหัสโรค ICD 10 TM for PCU

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมการให้รหัสโรค ICD 10 TM for PCU ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุม ลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน (เดิมคือ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ) กลุ่มเป้าหมาย สอ/pcu รพ ละ 1 คน และให้นำคู่มือ ICD 10 TM เล่มสีเขียวทั้ง 3 เล่มมาด้วยเนื้องจากต้องใช้ในการเรียนการสอน หากไม่มีหนังสือ ให้ดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บ สสจ และพิมพ์แบบฝึกหัดในเล่มที่ 3 มาด้วย