(ร่าง)สรุปแนวทางการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ

ประเด็นเพื่อพิจารณาดำเนินการ
       1.ครอบคลุมงานบริการ ในหน่วยบริการหรือไม่
       2.แนวทาง ควรมีการเพิ่มเติม หรือ ปรับแก้/ตัดทิ้ง สิ่งใดหรือไม่ เพราะอะไร?
       3.ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
       4.โปรดตอบและแจ้งกลับผมทางเมล์ yuparat_ouy@hotmail.com ( ไม่เกิน 8 ธค.55 ) 

การปรับรหัสมาตรฐาน

ทีม it จังหวัดได้ทำการปรับรหัสให้หน่วยบริการที่ใช้ JUBUNTU เรียบร้อยแล้ว และสามาราส่งข้อมูล 18 แฟ้ม (21 แฟ้ม) ได้ตามปกติ ส่วนหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้ JUBUNTU จะทำโปรแกรมเพื่อให้ปรับรหัสให้เป็นรหัสเดียวกันทั้งจังหวัดอีกครั้ง ส่วนหน่วยงานใดที่ต้องการรหัสยาเดิมให้ส่งรหัสยาที่ต้องการ ไปที่เมล์  tnt203ssk@yahoo.co.th เพื่อที่ทีมงานจะได้ปรับรหัสให้ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารอบรม HIM-PRO

แฟ้ม image file สร้างแผ่นติดตั้ง server เอง ตาม link นะครับ
download ที่ 
คู่มือ ติดตั้ง Server -> http://www.him-pro.com/Atomy/newsattach/1317799389_SetBackup.rar
 
โปรแกรมสำรองและเรียกคือข้อมูล -> http://www.him-pro.com/Atomy/newsattach/1317782714_setupbackup1.exe
คู่มือ การใช้งานโปรแกรม สำรองและเรียกคืนข้อมูล ->http://www.him-pro.com/Atomy/newsattach/1317799389_SetBackup.rar
โปรแกรมส่งออก Himpro. OP-PP55 -> http://www.him-pro.com/setupOpPP55.rar
 

การส่งข้อมุล 18 แฟ้มโดยใช้ FileZilla FTP ในกรณีใช้ JAVA FTP ไม่ได้

ท่านที่ไม่สามารถส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ผ่านหน้าเว็บ 18 แฟ้ม ให้ท่านดาวน์โหลดโปรแกรม FileZilla ได้ที่เว็บ http://filezilla-project.org/download.php 

หรือดาวน์โหลดได้ ที่นี้ โดยวิธีการใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี้ 

ประกาศ สำคัญมาก ขอให้หน่วยบริการที่ยังส่งข้อมูลบริการ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 53 ไม่เรียบร้อย ให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 กันยายน 2553 (โปรดอ่านรายละเอียด)

เนื่องจาก จะมีการใช้ข้อมูล OP Individual ปี 2553 ข้อมูลบริการ 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 53
(1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 มิถุนายน 2553)

เพื่อใช้คำนวน

*** อัตราส่วนการใช้บริการ ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ เทียบกับ ที่โรงพยาบาลแม่ข่าย ***

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีศักยภาพ
ด้านศักยภาพบริการ (ที่มีการประเมินทั้งหมด 4 ด้าน)

ซึ่งเมื่อหน่วยบริการมีการพัฒนาศักยภาพบริการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว
สปสช. จะจัดสรรงบประมาณ On top payment เป็นงบเหมาจ่ายเพิ่มเติม
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลแม่ข่ายในการ

ให้หน่วยบริการทุกแห่ง สอ/รพช/รพท ส่งข้อมูล 18 แฟ้ม แฟ้ม person กับ epi ใหม่ ทั้งหมด

เนื่องจากข้อมูลประชากรและ วัคซีนมีความผิดพลาดเยอะ ศูนย์เทคฯจึงได้ทำการลบข้อมูลจากฐานข้อมูลจังหวัดแล้วให้ หน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลและส่งข้อมูลเข้า Server ใหม่ ภายในไม่เกินวันที่ 25 สิงหาคม 2553 หลังจากนั้นจะทำการตัดข้อมูลให้งานควบคุมโรคต่อไป

ผลการออก statement ข้อมูล 18 แฟ้ม เดือน พฤษภาคม 2553 จาก สปสช

สามารถตรวจสอบผลการ ออก Statement ข้อมูล 18 แฟ้มเดือน พฤษภาคม 2553
ตาม file ที่ แนบมาพร้อมนี้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมการให้รหัสโรค ICD 10 TM for PCU

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมการให้รหัสโรค ICD 10 TM for PCU ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุม ลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน (เดิมคือ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ) กลุ่มเป้าหมาย สอ/pcu รพ ละ 1 คน และให้นำคู่มือ ICD 10 TM เล่มสีเขียวทั้ง 3 เล่มมาด้วยเนื้องจากต้องใช้ในการเรียนการสอน หากไม่มีหนังสือ ให้ดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บ สสจ และพิมพ์แบบฝึกหัดในเล่มที่ 3 มาด้วย

Syndicate content